สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ


1. ได้เรียนรู้ 5 บทบาทสำคัญของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน

2.ได้ปรับมุมมอง พัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ขับเคลื่อนทีมงานไปสู่ความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กร

3.ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการพัฒนาลูกน้อง ทั้งแบบ PUSH โมเดล และ PULL โมเดล ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที

4.สามารถเขียนแผนการสอนงาน และเข้าใจองค์กรประกอบการสร้างแผนการสอน

5.ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการสอนงานตั้งแต่ เตรียม สอน และติดตามผล แบบ Step by Step

6.เข้าใจคนลูกน้อง 4 สไตล์ที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งการสื่อสาร ลักษณะงาน และรูปแบบการมอบหมายที่ตรงใจลูกน้อง ได้ทั้งผลงาน ได้ทั้งใจคน

7.ได้เรียนรู้หลักการติดตามงาน ตัวอย่างคำพูด คำถามต่างๆ ที่ใช้ในการให้ Feedback

8.เพิ่มความสามารถในการเป็นหัวหน้างานยุคดิจทัลด้วยการเรียนรู้หลักการโค้ช แบบสำเร็จรูป นำไปใช้ได้ทันที

ทักษะที่หัวหน้างานทุกคนต้องมี เพราะมันคืออาวุธสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน

วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และง่ายที่สุด คือ การสอนที่ดี การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

 
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการภาวะผู้นำโดยตรงจาก USA

และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ


CEO of Perfect Training Group

รายละเอียดบทเรียน (10 บทเรียน)

  ยินดีตอนรับสู่คอร์สออนไลน์ "สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
Available in days
days after you enroll
  บทบาทหน้าที่และภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
Available in days
days after you enroll
  หลักการและเทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)
Available in days
days after you enroll
  เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Available in days
days after you enroll
  บทเรียนพิเศษ !!
Available in days
days after you enroll