สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้

หลักสูตร เทคนิคการบริหาร และการจัดทำแผนงบประมาณ (สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน)


1. ได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการจัดทำระบบและแผนงบประมาณภายในองค์กร

2. สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมองในการบริหารการเงิน (Financial Management) สำหรับผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็น 1ใน4 ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรตาม Balanced Scorecard

3. ได้เข้าใจถึงลักษณะของแผนงบประมาณที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

4. สามารถดำเนินการจัดทำระบบงบประมาณภายในองค์กรได้โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาที่อาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

5. ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณแบบ Step by Step

6. สามารถกำหนดงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ และสามารถจัดทำแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง

ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรทางการเงิน เป็นสิ่งสะท้อนการเติบโตที่ชัดเจนที่สุด

แผนงบประมาณ เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหาร ที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในวางแผนทางการเงินขององค์กร

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และโค้ชด้านการบริการและการสื่อสาร รวมถึงการจัดทำระบบและแผนงบประมาณในองค์กร